عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
[اصلاح ] شورای شهرستان Nottinghamshire County
شورای ناحیه Nottinghamshire County مقام بلند رتبه محلی برای مراسم غسل تعمید غیر انتفاعی در انگلستان است. این شامل 66 شورای ناحیه ای است که هر چهار سال یکبار از 56 بخش انتخاباتی انتخاب شده اند. آخرین انتخابات در سال 2017 برگزار شد.
شورای شهر در مورد ناتینگهام که یک نهاد واحد تحت سلسله شورای شهر ناتینگهام است، صلاحیت ندارد.
[چندین رأی گیری][سیاستمدار مستقل][حزب کارگر: انگلیس][ناتینگهامشایر]
مسئولیت ها.1
تاریخ.2
آرایش سیاسی.3
کنترل سیاسی.4
شوراهای ناحیه.5
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر