عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
[اصلاح ] انجمن ملی مدارس موسیقی
انجمن ملی مدارس موسیقی (NASM) انجمن مدارس موسیقی پس از دوره متوسطه در ایالات متحده و حسابدار اصلی ایالات متحده برای تحصیلات عالی در موسیقی است. این در 20 اکتبر 1924 تاسیس شد و در Reston واقع در ویرجینیا واقع شده است. اعتباربخشی در سال 1939 آغاز شد.
[آموزش عالی]
اعتباربخشی.1
تاریخ.2
رئيس جمهور کنونی و گذشته.3
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر